„Hmm, to bude ale mňamka...“
Štruktúra Kruhu magických arkánov, jeho rozvrstvenie a subordinácia

 
Kruh samotný bol založený roku 126 pred cisárskym letopočtom na pôde magickej Univerzity v jej Teleskopickej säle Univerzitného observatória päticou arcimágov na čele s Rogerom V. de Maarion. Päťku dotvárali Mistral, Yade, Taranee a Avalanche. Až do roku 67 p.c.l. riadil spoločenstvo Kruh piatich ako najvyšší orgán gildy, ktorí sa stretával v Teleskopickej sále. V 67, po odchode Taranee sa do Kruhu piatich dostal starý arcimág Arius Sháda, ktorý navrhol širšie uplatnenie princípov Kruhu a to predovšetkým rovnosti. Na jeho podnet vznikla Rada, ktorá sa skladala z Predstavenstva rady – tzv. Vrchných trinásť, ktorí riadili ľahký a bezproblémový chod Rady a potom zo samotnej Rady, ktorú tvorilo 250 členov, výhradne majstrov I. a vyššieho stupňa s niekoľkoročnou praxou.Rada prijímala rozhodnutia Kruhu piatich, ktorý sa stretával teraz už pomenej, pôsobil ako reprezentatívny orgán, menoval Radu a bol prítomný na jej zasadnutiach, a starala sa o plnenie cieľov, ktoré Kruh stanovil. Rada sa stretávala v pobrežnom mestečku patriacemu jednému z pokrokových kráľovstiev v zálive .kooperácia Kruhu piatich a Rady fungovala výborne až do veľkého vnútorného konfliktu, kedy sa pod vedením jediného drowského mága v histórii Kruhu - Mondesfina, dostali do rozporu umiernení členovia Kruhu s radikálmi pod Mondesfinovým vedením. Rada zanikla a Kruh sa deformoval a zúžil na trojčlennú skupinu a mágovia verní Mondesfinovi pôsobili ako armáda mágov pod názvom Magická garda. Roku 27 cisárskeho letopočtu sa odohrala krvavá bitka, kde Mondesfin aj so svojimi druhmi padol a vodca umiernených, arcimág de Maarion obnovil pôvodný Kruh piatich spolu s Imrichom Phaei Lornom ( tentokrát arcimajstryňa an Nedomerna odmietla účasť v Kruhu piatich)a neskôr znovuustanovili aj Radu. Značne oslabený Kruh privítal koperáciu s Fetaranskou Kapitulou, mágmi s púšte Fety a pomerne rýchlo sa vrátil na výslnie a očistil svoje meno vo svete. Phaei Lorn zakázal účasť drowov na riadení Kruhu a chcel aj zakázať samotnúu vyššiu drowskú mágiu, o ktorej tvrdil, že je nebezpečná, krutá a smrtonosná. Že je to mágia trýznenia, utrpenia a bolesti. Každopádne, tento návrh mu neschválil ani zvyšok Kruhu, ani Rada.Každopádne, drowovia boli vylúčení zo spolúčasti na riadení Kruhu a žiaden drow sa nemohol stať členom ani Predstavenstva rady, ani Kruhu piatich. Kruh si zachoval túto podobu až dodnes, keď najvyyšším orgánom je Kruh piatich zložení výlučne z arcimágov ( titul arcimág/ arcimajster/ veľmajster je titul udelený za zásluhy na poli mágie). Stará sa o reprezentovanie Kruhu, určuje smer, akým sa bude Kruh a mágia uberať, schvaluje dekréty vydané Radou, menuje Predstavenstvo aj členov Rady. Predstavenstvo rady je vrcholný raidiaci orgán Rady, zložený z trinástich členov, majstrov mágie prinajmenšom IV. Stupňa, ktorí navrhuje dekréty, stará sa o výskum, koordinuje činnosť nezávislých skupín a Kruhu, dozerá na plenenie cieľov zadaných Kruhom piatich, navrhuje členov Rady. Mágovia Kruhu sú všetci mágovia, ktorí patria do Kruhu a nie súu ani v Kruhu piatich ani v Rade. Sú to členovia kruhu, ktorí prijímajúu rozhodnutia Kruhu a Rady, majú isté povinnosti voči Kruhu a plynú im určité práva ako členom Kruhu.
©2007 majkl pussyk