„Pozor, Sója v cisárstve klesá!“
 
Výňatky zo Zákonníka Cisárstva

 
Územie a jeho správa:
§1

Jeho Cisárska Výsosť je hlavou výkonnej a zákonodarnej moci na celom území , kt. vykonáva priamo, alebo prostredníctvom svojich zástupcov, kt. menuje Dekrétom o vykonávanom zastupiteľstve. Vrchným predstaviteľom súdnej moci je Súdny dvor, vo výnimočných stavoch (neprítomnosť Súdneho dvora, stanné právo) môže súdnou mocou disponovať aj riadne vymenovaný zástupca Jeho Cisárskej Výsosti.
 
§2

Územie Cisárstva sa delí na provincie, kt. sa nasledovne delia na dištrikty, kt. dohliadajú na dodržiavanie vôle Jeho Cisárskej Výsosti v mestách.
 
§3

Na čele provincie stojí Guvernér, kt. musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí spĺňať občianky status
2. musí byť zaradení medzi Honorovanou vrstvou
3. nesmie mať menej ako 40 rokov
4. musí byť vymenovaný priamo Jeho Cisárskou Výsosťou, a to Dekrétom o vykonávanom zastupiteľstve.
§4

Na čele dištriktu stojí Prefekt, kt. musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí spĺňať občianky status
2. musí byť zaradení medzi Honorovanou vrstvou
3. musí byť vymenovaný priamo Jeho Cisárskou Výsosťou, a to Dekrétom o vykonávanom
zastupiteľstve.
 
§5

Guvernér so svojim poradným zborom (Guverment) podlieha priamo Jeho Cisárskej Výsosti. Na starosť má dohliadať na dodržiavanie povinností prefekta a jeho bezpečnostných zložiek (Prefektúra) v jednotlivých dištriktoch. Prefekt je priamym podriadeným Guvernéra, pričom dohliada na dodržiavanie poriadku a zákona v Cisárskych obciach a na správne vedenie obecnej samosprávy
§6

Bezpečnostnými zložkami Cisárstva je Prefektúra, kt. sa skladá z:
1. Armáda Jeho Veličenstva
2. Ľudové milície.
Systém velenia je hierarchizovaný v ich rámci. Všetky súčasti bezpečnostných zložiek podliehajú priamemu veleniu Prefektúry a jej vrchného predstaviteľa Prefekta. Akékoľvek neuposlúchnutie a nesplnenie priameho rozkazu nadriadeného v rámci hierarchie, je považované za vzburu a trestá sa okamžitým trestom smrti dotyčného,
 
§7

Výnimočný stav vyhlasuje výhradne Jeho Cisárska Výsosť a to Výnimočným dekrétom.
 
§8

Výnimočný stav ruší výhradne Jeho Cisárska Výsosť a to Dekrétom o zrušení výnimočného stavu.
 
§9

Vo výnimočných stavoch (expanzia na nové územia, stanné právo), spĺňa funkciu vrchného predstaviteľa výkonnej a súdnej moci Prefekt, kt. ma taktiež právo vytvárať vyhlášky. Tie majú právnu silu zákona a sú platné až do skončenia výnimočného stavu.
 
Obyvateľstvo:
§10

Všetci obyvatelia Cisárstva sa rozdeľujú na Občanov a Neobčanov. Občanom sa stáva bytosť zásadne narodená na území Cisárstva, výhradne rodičom, kt. spĺňajú občiansky status, alebo získaním Dekrétu o nadobudnutí občianstva, ktorý vydáva Jeho Cisárska Výsosť či jej riadne vymenovaný zástupca, podľa zásluh vo veciach verejných, prospešnej činnosti v prospech Cisárstva, alebo podľa uváženia orgánov výkonnej moci. Všetci ostatní, kt. dané podmienky nespĺňajú, sú zaradení k vrstve Neobčanov.
 
§11

Honorovanú vrstvu tvoria občania z významných rodov a predstaviteľov kléru, kt. vytvárali a budovali Cisárstvo po stáročia. Nevlastnia Občiansky dekrét, ale ich znakom sú rodové insígnie umiestnené na pečatných prsteňoch, amuletoch, kľúčoch atď.... Člena honorovanej vrstvy môže obviniť, vyšetrovať a súdiť jedine súdny tribunál, ktorému predsedá Jeho Cisárska Výsosť
 
§12

Občianske práva a povinnosti:
1. Občan má právo v prípade krízy obrátiť sa so svojou požiadavkou na Súdny dvor, príp. priamo na Jeho Výsosť, alebo na priameho zástupcu výkonnej moci.
2. Občan nesmie byť väznení bez písomného obvinenia, kt. mu musí byť doručené najneskôr do desiatich hodín od jeho zadržania
3. Počas vypočúvania nesmie byť občan podrobený tortúram či inému neľudskému zaobchádzaniu
4. Občan nemôže byť popravený
5. Iba občan má právo postaviť si obydlie vo vnútri mesta
6. Iba občan má právo kotviť v mestskom prístave
7. Občan má právo aktívne sa zapojiť do správy mesta príp. obce, kt. je pod zvrchovanou mocou Cisárstva
8. Iba občan má právo slobodne podnikať , vstupovať a vystupovať z cechov bez obmedzenia
9. Iba občan má právo vstúpiť do Armády Jeho Veličenstva a poberať riadny žold
10. Na požiadanie bezpečnostnej zložky musí každý občan predložiť svoj Občiansky dekrét
 
§13

Občan môže stratiť svoj status jedine Dekrétom o strate občianstva a to v prípadoch dopustenia sa: vlastizrady, vzbury voči suverenite Cisárstva, vraždy člena honorovanej vrstvy, vstúpenia do nečistej sekty, paktovania s necivilizovanými živlami, či iného vážneho spoločenského prečinu
 
§14

Dekrét o strate občianstva vydáva Jeho Cisárska Výsosť alebo jej priamy zástupca výkonnej moci (guvernér, príp. prefekt)
 
 
§15

Práva a povinnosti neobčanov:
1. Každý neobčan musí preukázať svoje zámery v Cisárskom meste alebo obci
2. Každý neobčan musí zaplatiť mýtne pri vstupe do Cisárskeho mesta
3. Každý neobčan musí vlastniť Dekrét o spôsobilosti, ak chce vykonávať živnosť, vstupovať do cechu, alebo bývať vo vnútri mesta
4. Neobčan má právo vstúpiť do Armády Jeho Veličenstva a poberať riadny žold, pričom jeho karierny postup je ohraničený hodnosťou desiatnika
 
§16

Špeciálnu kategóriu Neobčanov tvoria tzv. Necivilizované Živly, kt. sa vyznačujú mimoriadnou nebezpečnosťou pre spoločenský poriadok vznešeného Cisárstva a prirodzene sa im upiera akékoľvek právo na nadobudnutie občianstva. Tieto vrstvy musia byť prísne monitorované a ich počet precízne udržiavaný bezpečnostnými zložkami Cisárstva. Patria sem:
1. Goblini
2. Temný elfovia
3. Orkovia
4. Jašteráci
5. Trollovia
6. Ženy z rodu Amazon
7. uctievači temnej mágie smrti a iných bezbožných kultov
8. miešanci horeuvedených indivíduí
 
§17

V prípade vzhliadnutia necivilizovaných živlov na území Cisárstva, mimo ich vyhradeného priestoru (rezervácie, tábory...) je každý občan povinný nahlásiť túto udalosť v najbližšej kasárni Armády Jeho Veličenstva, či iných výkonných orgánov, prípadne v rámci možností uskutočniť ich likvidáciu. Spolčovanie sa s týmito indivíduami bude posúdené ako čin proti samotnej podstate Cisárstva a môže viesť k strate občianstva príp. a k následným represáliám.
 
Mágia a náboženstvo:
§18

Každý užívateľ mágie musí byť evidovaný Stálou Komorou Mágov Cisárstva. Mágovia sa nemusia zodpovedať Cisárstvu ani Stálej Komore Mágov Cisárstva na základe vzájomných zmlúv a dohôd s Kruhom Magických Arkánov, každopádne užívatelia mágie nie sú na základe týchto dohôd vyňatí spod zákona a sú povinní sa riadiť zákonmi Cisárstva.
 
§19

Stála Komora Mágov Cisárstva je inštitúcia, ktorá eviduje a dohliada na užívateľov mágie na území Cisárstva v rámci ich občianskych povinností. Na jej čele stojí Veľmajster, riadne volený Radou Majstrov na desať rokov, pričom môže zastávať funkciu dve funkčné obdobia. Rada sa skladá so siedmych, doživotne volených majstrov. Komora je v cisárstve podriadená administratívnym aparátom a Cirkvi Veľkého Slnka
 
§20

Užívateľom mágie je prísne zakázané vzhliadať k temnej mágii smrti a iným démonickým čarám. Ich používanie a vyznávanie sa trestá smrťou
 
§21

Oficiálnym náboženstvom Cisárstva je Cirkev Veľkého Slnka. Na jej čele stojí Najvyšší Inkvizítor, kt. sú podriadení všetci veľkňazi, kňazi(vrchný klérus), akolyti a novici(nižší klérus). Najvyšší Inkvizítor je volený doživotne na Hlavnom Konkláve, kt. zasadá v hlavnom meste po smrti minulého Najvyššieho Inkvizítora a skladá sa z najvyšších predstaviteľov kléru. Najvyšší Inkvizítor rozhoduje vo všetkých veciach duchovných a zo strany Cisárstva je mu poskytnutá autonómia, pričom musí zložiť sľub vernosti do rúk Jeho Cisárskej Výsosti.
 
§22

Členom Cirkvi Veľkého Slnka sa môže stať ktorýkoľvek Občan, ktorý zloží sľub čistoty predstaviteľovi vrchného kléru. Vysvätením akolytu na kňaza, získava prsteň so symbolom Veľkého Slnka a zaraďuje sa medzi Honorovanú vrstvu.
 
§23

Členom kléru je dovolené zakladať rôzne spolky, kláštory, rehole či rády za účelom propagácie idey Veľkého Slnka príp. za účelom potierania čiernej mágie, démonických čarov či iného exorcizmu. Počiny proti predstaviteľom kléru či proti idey Veľkého Slnka budú trestané okamžitou exkomunikáciou z radov cirkvi
 
§24

Vyznávanie iných kultov a božstiev je zakázané. Ich vyznávači budú potrestaní podľa platného Klerického zákonníka
 
©2007 majkl pussyk